Quốc gia

Nhân Tộc Thục Hán

Cuối thời Đông Hán, Hoàng Cân nổi loạn lôi kéo dân chúng vào cảnh lầm than, Lưu Bị hậu nhân của Nhân tộc cùng huynh đệ kết nghĩa Quan Vũ, Trương Phi đầu quân dẹp giặc. Nào ngờ triều đình nhu nhược tin dùng bọn hoạn quan Thập Thường Thị, các chư hầu thừa cơ tạo phản gây nên đại loạn.

Lưu – Quan - Trương cùng với sự giúp đỡ của các tướng lĩnh tài ba như: aGia Cát Lượng, Triệu Vân, Mã Siêu, Hoàng Trung… lần lượt chinh phục các chư hầu lên ngôi xưng đế.

Game Củ Hành

Cùng với Ngô và Ngụy, Thục Hán trở thành quốc gia hùng mạnh trấn giữ vùng Tây Nam (Tứ Xuyên). Với Ngũ Hổ Tướng và hàng trăm anh hùng uy dũng vô song, cuộc chiến giữa Nhân Tộc Thục Hán với các thế lực khác vẫn chưa đến hồi kết cục.

Game Củ Hành

Các tướng lĩnh hàng đầu của Nhân Tộc Thục Hán

Ma Tộc Tào Ngụy

Vào đúng thời điểm nhà Hán suy yếu, bên ngoài các chư hầu nổi loạn khắp nơi, trong triều quan lại lộng quyền bức ép thiên tử xuất hiện một nhân vật tên là Tào Tháo. Vốn là một tay gian hùng, Tháo dẹp loạn Hoàng Cân, diệt trừ Đổng Trác mượn tiếng phò vua nắm quyền kiểm soát Ngụy Quận.

Game Củ Hành

Vốn người thuộc Ma Tộc, ma tính sẵn có Tào Tháo chỉ trong thời gian ngắn dùng sức mạnh chiếm lĩnh toàn bộ khu vực phía Bắc xây dựng Ma Tộc Tào Ngụy. Một thế lực hám ám đang thực hiện âm mưu bá chủ, thâu tóm toàn bộ các thế lực khác, Nhân Tộc Thục Hán sẽ là đối tượng đầu tiên bị công kích.

Game Củ Hành

Các tướng lĩnh hàng đầu của Ma Tộc Tào Ngụy

Thần Tộc Đông Ngô

Trong khi Tào Tháo chiếm giữ phía Bắc, Lưu Bị chiếm giữ phía Nam; ở phía Đông, Ngô Quốc từ lâu đã hình thành dưới sự thống trị của gia đình nhà họ Tôn. Mượn oai lực của Thần Tộc, Tôn Quyền thay thế Tôn Kiên lên ngôi đại đế chiêu mộ nhiều kỳ nhân dị sĩ về trợ giúp.

Game Củ Hành

Từ bầy giờ, Thần Tộc Đông Ngô ngày càng cường thịnh, trở thành thế lực có thể trấn áp thế cục, hình thành cục diện Tam Quốc phân tranh.

Game Củ Hành

Các tướng lĩnh hàng đầu của Thần Tộc Đông Ngô

Phe Trung Lập

Trong thời loạn lạc, Tam Quốc phân tranh ai cũng muốn chọn minh quân để theo phò trợ. Theo Nhân Tộc Thục Quốc để ủng hộ hậu nhân nhà Hán lên ngôi? Theo Thần Tộc Đông Ngô để hùng cứ một phương? Hay theo Ma Tộc Tào Ngụy để hoàn thành giấc mộng bá vương?

Game Củ Hành

Tất cả đều trở nên vô nghĩa khi con người không cùng chung lý tưởng. Thế nên có không ít anh hùng, kỳ nhân dị sỹ vì thế thời không thuận nên tự lực cánh sinh. Nếu có ai đó bạo gan đụng chạm đến sự oai nghiêm của họ kẻ đó sẽ phải trả giá khôn lường.

Game Củ Hành

Các anh hùng không thuận theo thời cuộc

Top