So sánh tướng Dota

Tướng Quân đã từng biết đến dotA, việc tham gia Game Củ Hành sẽ trở nên dễ dàng và hấp dẫn hơn bao giờ hết. Bởi các tướng trong Game Củ Hành đều mang phẩm chất, sức mạnh và khả năng tương ứng với các nhân vật trong dotA.

Đặc biệt hơn, Game Củ Hành còn sáng tạo thêm các "Kỳ Tướng" mới để tăng thêm sự hứng thú cho người chơi.

Nhân Tộc Thục Hán

Bảng so sánh các tướng Game Củ Hành với các nhân vật trong dotA
Game Củ Hành
Bàng Thống
Game Củ Hành Game Củ Hành
Shadow Shaman
Game Củ Hành
Mã Lương
Game Củ Hành Game Củ Hành
Queen of Pain
Game Củ Hành
Mã Vân Lộc
Game Củ Hành Game Củ Hành
Drow Ranger
Game Củ Hành
Mi Trúc
Game Củ Hành Game Củ Hành
Lion
Game Củ Hành
Ngụy Diên
Game Củ Hành Game Củ Hành
EarthShaker
Game Củ Hành
Gia Cát Lượng
Game Củ Hành Game Củ Hành
Lord of Olympus
Game Củ Hành
Bồ Nguyên
Game Củ Hành Game Củ Hành
Shadow Fiend
Game Củ Hành
Lưu Bị
Game Củ Hành
Game Củ Hành
Dark Seer
Game Củ Hành
Quan Vũ
Game Củ Hành Game Củ Hành Game Củ Hành
Hoàng Nguyệt Anh
Game Củ Hành Game Củ Hành
Moon Rider
Game Củ Hành
La Lợi
Game Củ Hành Game Củ Hành
Puck
Game Củ Hành
Pháp Chính
Game Củ Hành
Game Củ Hành
Treant Protector
Game Củ Hành
Hoàng Vũ Điệp
Game Củ Hành Game Củ Hành
Bone Fletcher
Game Củ Hành
Quan Phượng
Game Củ Hành Game Củ Hành
Phantom Assassin
Game Củ Hành
Từ Thứ
Game Củ Hành Game Củ Hành
Death Prophet
Game Củ Hành
Trương Phi
Game Củ Hành Game Củ Hành
Rogue Knight
Game Củ Hành
Triệu Thống
Game Củ Hành Game Củ Hành
Lord of Avernus
Game Củ Hành
Mã Siêu
Game Củ Hành Game Củ Hành
Lightning Revenant
Game Củ Hành
Trương Oanh Oanh
Game Củ Hành Game Củ Hành

Ma Tộc Tào Ngụy

Bảng so sánh các tướng Game Củ Hành với các nhân vật trong dotA
Game Củ Hành
Đặng Ngải
Game Củ Hành
Game Củ Hành
Anti-Mage
Game Củ Hành
Hạ Hầu Đôn
Game Củ Hành Game Củ Hành
Chaos Knight
Game Củ Hành
Tào Thực
Game Củ Hành Game Củ Hành
Crystal Maiden
Game Củ Hành
Tào Chương
Game Củ Hành Game Củ Hành
LycanThrope
Game Củ Hành
Hạ Hầu Uyên
Game Củ Hành Game Củ Hành
Vengeful Spirit
Game Củ Hành
Lý Điển
Game Củ Hành Game Củ Hành
Nerubian Assassin
Game Củ Hành
Tào Nhân
Game Củ Hành Game Củ Hành
Nerubian Weaver
Game Củ Hành
Biện Ngọc Nhi
Game Củ Hành Game Củ Hành
Bounty hunter
Game Củ Hành
Điển Vi
Game Củ Hành Game Củ Hành
Magnataur
Game Củ Hành
Trương Liêu
Game Củ Hành Game Củ Hành
Knight Davion
Game Củ Hành
Tào Hồng
Game Củ Hành Game Củ Hành
Sacred Warrior
Game Củ Hành
Trương Hợp
Game Củ Hành Game Củ Hành
Spectre
Game Củ Hành
Tư Mã Chiêu
Game Củ Hành Game Củ Hành
Game Củ Hành
Trình Dục
Game Củ Hành Game Củ Hành
Orge Magi
Game Củ Hành
Quách Gia
Game Củ Hành Game Củ Hành
Lich
Game Củ Hành
Từ Hoảng
Game Củ Hành
Game Củ Hành
Skeleton King
Game Củ Hành
Hứa Chử
Game Củ Hành Game Củ Hành
Centaur WarChief

Thần Tộc Đông Ngô

Bảng so sánh các tướng Game Củ Hành với các nhân vật trong dotA
Game Củ Hành
Chu Thái
Game Củ Hành
Game Củ Hành
Axe
Game Củ Hành
Lữ Mộng Như
Game Củ Hành Game Củ Hành
Game Củ Hành
Linh Âm
Game Củ Hành Game Củ Hành
Game Củ Hành
Tôn Linh Lung
Game Củ Hành Game Củ Hành
Gorgon
Game Củ Hành
Đại Kiều
Game Củ Hành Game Củ Hành
Netherdrake
Game Củ Hành
Thái Sử Từ
Game Củ Hành Game Củ Hành
Soul Keeper
Game Củ Hành
Trương Chiêu
Game Củ Hành Game Củ Hành
Tormented Soul
Game Củ Hành
Chu Du
Game Củ Hành
Game Củ Hành
Tinker
Game Củ Hành
Tôn Kiên
Game Củ Hành Game Củ Hành
Tidehunter
Game Củ Hành
Tôn Sách
Game Củ Hành Game Củ Hành
Sand King
Game Củ Hành
Tiểu Kiều
Game Củ Hành Game Củ Hành
Slayer
Game Củ Hành
Lữ Mông
Game Củ Hành
Game Củ Hành
Kunkka
Game Củ Hành
Cam Ninh
Game Củ Hành Game Củ Hành
Naga Siren
Game Củ Hành
Cố Ung
Game Củ Hành Game Củ Hành
Shadow Priest
Game Củ Hành
Hoàng Cái
Game Củ Hành Game Củ Hành
Bristleback
Game Củ Hành
Ngô Phụng Hy
Game Củ Hành
Game Củ Hành
Witch Doctor
Game Củ Hành
Tôn Thượng Hương
Game Củ Hành Game Củ Hành
Enchantress
Game Củ Hành
Trương Hoành
Game Củ Hành Game Củ Hành
Oblivion
Game Củ Hành
Trình Phổ
Game Củ Hành Game Củ Hành
Prophet
Game Củ Hành
Lăng Thống
Game Củ Hành
Game Củ Hành
Ursa Warrior
Game Củ Hành
Tôn Quyền
Game Củ Hành Game Củ Hành
Warlock

Phe Trung Lập

Bảng so sánh các tướng Game Củ Hành với các nhân vật trong dotA
Game Củ Hành
Lưu Biểu
Game Củ Hành
Game Củ Hành
Morphling
Game Củ Hành
Chúc Dung
Game Củ Hành Game Củ Hành
Game Củ Hành
Trương Giác
Game Củ Hành Game Củ Hành
Game Củ Hành
Công Tôn Toán
Game Củ Hành
Game Củ Hành
Priestess of the moon
Game Củ Hành
Điêu Thuyền
Game Củ Hành Game Củ Hành
Faceless Void
Top