Khiêu chiến Tử Hoàng

Tào quân thảo phạt Viên Thuật, tướng sĩ hai bên tử thương vô số, máu ngấm xuống lòng đất đánh thức linh hồn Tử Hoàng cùng vô số ma quỷ. Một thế lực ma quái trỗi dậy, nhân gian sắp rơi