Hạ Phì chiến

Tào Tháo thống lĩnh quân lính tiến về phía nam liên minh với quân Lưu Bị cùng nhau đối kháng Lữ Bố thiên hạ vô địch. Tại đây người chơi phải bảo vệ và phối hợp với quân Lưu Bị để cùng nhau tiêu diệt Lữ Bố.

Lúc này thực lực của Lữ Bố mạnh hơn nhiều so với Hổ Lao Quan lúc trước, thêm vào đó binh cường tướng mạnh, thủ hạ lại là những người đắc lực, vì vậy ải có độ khó rất cao.

PHÓ BẢN MỚI: HẠ PHÌ CHIẾN

CÔNG THÀNH, TRẢM TƯỚNG LẬP UY DANH!

Thành Hạ Phì thủ dễ khó công

Điều kiện ban đầu

  • Giới hạn số người: 1 - 5 người.
  • Tiền Vàng ban đầu: 6.400
  • Cấp ban đầu: 6
  • Thời gian: 60 phút.
  • Diễn ra: Mỗi ngày.

Đặc điểm bản đồ

  • Số quái công thành rất nhiều, sức uy hiếp lớn. Nên sử dụng những Tướng có thể càn quét địch số lượng đông như: Trương Phi, Điển Vi, Tôn Sách, Chu Thái, Trương Chiêu, Hoàng Nguyệt Anh, …
  • Điều kiện thắng: Tiêu diệt Chiến Quỷ Lữ Bố.

Phá xe lương, chặn đường tiếp lương thảo

Boss Tà Hồn Thâm Uyên

Boss Cao Thuận

Boss Điêu Thuyền

Boss Chiến Quỷ Lữ Bố

Phần thưởng nhận được

SttĐiều kiệnPhần thưởngHình ảnh
1 Khi tổng kết Vàng hơn 3.5 vạn Kim Khoáng Thạch
2 Khi tổng kết Vàng hơn 2.5 vạn và chưa đạt 3.5 vạn Ngân Khoáng Thạch
3 Khi tổng kết diệt BOSS hơn 4 lần Thẻ Chiến Quỷ Lữ Bố
4 Khi tổng kết diệt BOSS hơn 1 lần và chưa đạt 4 lần Thẻ Cổ Đại Mộc Tướng
5 Nhiệm vụ hoàn thành 100% Viên Thuật-Khiêu Chiến Lệnh
6 Điểm S trở lên Túi Bạch Ngân
7 Điểm A trở lên Cành Tùng
8 Điểm B trở lên Quần Hùng Trống Quân
9 Diệt Lữ Bố (Thường) Trảm Tướng Kỳ Lv2
10 Vượt Ải Sách Phòng Cụ Sử Thi
11 Vượt Ải Thiên Canh Phá Ma Đai (Vĩnh viễn)
12 Vượt Ải Đá Tinh Luyện-Lục
13 Tiêu diệt Ma Thần Lữ Bố (Nhóm) Viên Thuật-Khiêu Chiến Lệnh
14 Vượt ải (Thường) Túi Sợi Đay
15 Vượt ải Bình Châu Báu Bạch Kim (30 Ngày)
16 Vượt ải (khó) Túi Gấm Đô Úy
17 Vượt ải (khó) Quần Hùng Trống Quân
18 Vượt ải (khó) Túi Nhung
19 Vượt ải (truyền kỳ) Da Nặng
20 Vượt ải (truyền kỳ) Thiên Canh Phá Ma Thủ (Vĩnh viễn)
21 Vượt ải (truyền kỳ) Cành Ô
22 Vượt ải (truyền kỳ) Túi Tơ Lụa
Top