Hoàng Cân xâm lược

Bản đồ phòng thủ 28 đợt, độ khó cao hơn so với Sơ Chiến Hoàng Cân, thích hợp cho người chơi đã thuần thục các thao tác trong Game Củ Hành. Trong quá trình giữ ải có thể làm các nhiệm vụ phụ tuyến, người chơi sẽ được trải nghiệm cảm giác thành công khi từ yếu trở nên mạnh.

Điều kiện

  • Giới hạn số người: 1- 5 người.
  • Giới hạn thời gian: 120 phút.
  • Tiền Vàng: 1.000

Đặc điểm bản đồ

Trong quá trình giữ ải có thể làm các nhiệm vụ phụ tuyến như tiêu diệt Lợn Rừng, tiêu diệt Sơn Tặc, khiêu chiến tướng địch, đánh thần thú, thu thập nguyên liệu ghép thần khí v.v…

- Các nhiệm vụ đặc sắc:

SttBoss / quái
1 Trương Bảo
2 Trương Lương
3 Trương Giác
4 Trương Giác Hóa Ma

Các nhiệm vụ đặc sắc

- Trong quá trình vượt phó bản, người chơi có thể tham gia nhiệm vụ thu thập quân lương, quân dụng để gia tăng tiền Vàng.

SttNhiệm vụMô tảYêu cầuNPC liên quanPhần thưởng
1 Diệt Bạch Ba Sơn Trại Thủ lĩnh Bạch Ba Sơn Trại Quách Thái ở hướng trái thành Lạc Dương uy hiếp chúng ta, hãy mau tiêu diệt hắn Tiêu diệt Quách Thái Phó Thống Lĩnh Vũ Lâm Quân Ngẫu nhiên nhận được Thủ Hộ*Vô Song Chiến Giáp Quyển, Né Tránh*Thất Tinh Đao Quyển
2 Diệt Hắc Phong Sơn Trại Hắc Phong Sơn Trại Trương Yên cướp bóc ở phía phải, mau tiêu diệt hắn Tiêu diệt Trương Yên Thống Lĩnh Vũ Lâm Quân Ngẫu nhiên nhận được Hấp Huyết*Khấp Huyết Thương Quyển, 1000 vàng
3 Ác Quỷ Sơn Lâm (1) Quân Hoàng Cân chiếm đóng Ác Quỷ Sơn Lâm, triều đình nghi ngờ nhị đương gia Trương Lương đang ẩn náu trong khu rừng này. Mau vào rừng thám thính, rồi về hồi báo cho ta. Phát hiện Trương Lương Vương Doãn Rất nhiều vàng (cấp càng thấp phần thưởng càng cao), 1000 kinh nghiệm
4 Ác Quỷ Sơn Lâm (2) Trương Lương đang ở trong rừng, mau đi tiêu diệt hắn.

Phần thưởng

Vật phẩm rơi ngẫu nhiên:

SttĐiều kiệnDanh hiệuPhần thưởng
1 Khi kết thúc có hơn 5 vạn lượng vàng Liên Minh Tam Quốc Đệ Nhất Phú Hào Túi Vải Nhỏ
2 Khi kết thúc có hơn 3 vạn lượng vàng chưa tới 5 vạn. Phú Hào
3 Khi kết thúc diệt Boss hơn 9 lần Người kết liễu tướng địch Cành Ô
4 Khi kết thúc, diệt Boss hơn 5 lần, chưa đến 9 lần Người thảo phạt tướng địch Túi Hương Hào
5 Hoàn thành 80% nhiệm vụ Hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ Trương Giác-Khiêu Chiến Lệnh
6 Tứ Thánh Thú Toàn Kích Sát (Nhóm) Tứ Thánh Thú Toàn Kích Sát (Nhóm) Da Cứng
7 Điểm S trở lên (Vũ khí) Túi Gấm Thanh Đồng
8 Điểm A trở lên Túi Gấm Tiên Phong Thanh Đồng
9 Điểm B trở lên Túi Gấm Bảo Đồ
10 Điểm C trở lên Hoàng Cân Thủy
11 Điểm D trở lên Cành Liễu
12 Vượt ải 80 phút Kịp hoàn thành ải (80 phút)
13 Tiêu Diệt Nam Hoa và qua ải, độ khó 1 Tiêu Diệt Nam Hoa Trảm Tướng Kỳ Lv1
14 Tiêu Diệt Nam Hoa và qua ải, độ khó 2 Tiêu Diệt Nam Hoa (khó) Trảm Tướng Kỳ Lv1
15 Tiêu diệt Trương Giác Ma Hóa và qua ải (thường) Tiêu diệt Trương Giác Ma Hóa Trảm Tướng Kỳ Lv1
16 Tiêu diệt Trương Giác Ma Hóa và qua ải, (khó) Tiêu diệt Trương Giác Ma Hóa (khó) Trảm Tướng Kỳ Lv1
17 Tiêu Diệt Nam Hoa và qua ải, độ khó truyền kỳ Tiêu Diệt Nam Hoa (truyền kỳ) Túi Nhung
18 Tiêu diệt Trương Giác Ma Hóa và qua ải, độ khó truyền kỳ Tiêu diệt Trương Giác Ma Hóa (truyền kỳ) Túi Sợi Đay
19 DPS tốt nhất, số người tham dự >2, qua ải DPS tốt nhất
20 Trị liệu tốt nhất, số người tham dự >2, qua ải Trị liệu tốt nhất
21 Phòng thủ tốt nhất, số người tham dự >2, qua ải Phòng thủ tốt nhất
22 Vượt ải Chữ "Cân"
23 Vượt ải khó Bình Lam
24 Vượt ải truyền kỳ Bình Lam
25 Vượt ải khó Hoàng Cân Thủy
26 Vượt ải truyền kỳ Túi Gấm Trang Bị Đô Úy
27 Vượt ải truyền kỳ Túi Nhung
28 Vượt ải truyền kỳ Hoàng Cân Thủy
29 Tiêu diệt Trương Giác Túi Sợi Đay
30 Vượt ải Đá Cường Hóa Trắng
Top