Khiêu chiến 100 tầng

Là trang nam tử oai dũng hay mỹ nhân giấu mặt, đã là anh hùng thì hãy khiêu chiến tầng 100 trong Game Củ Hành. Chỉ cần đạt cấp danh tướng, Tướng Quân có thể nhận 2 chìa khóa tầng 1-10. Người chơi vượt qua tầng 10, sẽ nhận được chìa khóa để lên các tầng tiếp theo.

Thời gian sở hữu chìa khóa trấn giữ tầng đi đôi với quyền lợi, có thời hạn sở hữu 7 ngày. Tướng Quân có dám tham gia?

Điều kiện

  • Giới hạn số người: 1 - 5 người.
  • Tiền Vàng: 15.000
  • Cấp độ: Danh tướng trở lên.

Tầng 1 - 10

Các boss trấn giữ
TầngTướng trấn giữ
1 Nghiêm Chính
2 Bùi Nguyên Thiệu
3 Hà Nghĩa
4 Tập Đô
5 Trương Diêm hoặc Bành Thoát
6 Hàn Trung
7 Triệu Hoằng
8 Tôn Trọng
9 Lưu Tích
10 Liêu Hóa
Phần thưởng

Vật phẩm rơi ngẫu nhiên:

SttĐiều kiệnDanh hiệuPhần thưởng
1 Diệt Boss lớn Diệt thủ lĩnh BOSS

Trảm Tướng Kỳ Lv1

2 Vượt ải trong 7 phút Vượt ải nhanh Túi Vải Nhỏ
3 Vượt ải trong 10 phút Ngân Khoáng Thạch
4 Vượt ải trong 14 phút Hoàng Cân Giang Kỳ Thủ! Thẻ Biến Thân
5 DPS tốt nhất, số người tham dự 》2, qua ải DPS tốt nhất
6 Trị liệu tốt nhất, số người tham dự 》2, qua ải Trị liệu tốt nhất
7 Phòng thủ, số người tham dự 》2, qua ải Phòng thủ
8 Điểm S trở lên Túi Sợi Đay
9 Điểm A trở lên Đá Cường Hóa-Trắng
10 Điểm B trở lên Hoàng Cân Giang Kỳ Thủ! Thẻ Biến Thân
11 Điểm C trở lên Chìa khóa tầng 11-20
12 Điểm D trở lên Kinh Nghiệm Hoàn-Trắng
13 Vượt ải Túi Gấm Tráng Sĩ
14 Vượt ải Chữ "Đại"
15 Vượt ải Cành Tùng

Tầng 11 - 20

Các boss trấn giữ
TầngTướng trấn giữ
11 Cao Thăng
12 Ba Tài
13 Trình Viễn Chí
14 Đặng Mậu
15 Trương Man Thành
16 Mã Nguyên Nghĩa
17 Quách Thái
18 Trương Yên
19 Chu Thương
20 Trương Bảo hoặc Trương Lương hoặc Quản Hợi
Phần thưởng
SttĐiều kiệnDanh hiệuPhần thưởng
1 Diệt Boss lớn Diệt thủ lĩnh BOSS

Trảm Tướng Kỳ Lv1

2 Vượt ải trong 7 phút Vượt ải nhanh Túi Vải Nhỏ
3 Vượt ải trong 10 phút Ngân Khoáng Thạch
4 Vượt ải trong 14 phút Hoàng Cân Giang Kỳ Thủ! Thẻ Biến Thân
5 DPS tốt nhất, số người tham dự > 2, qua ải DPS tốt nhất
6 Trị liệu tốt nhất, số người tham dự > 2, qua ải Trị liệu tốt nhất
7 Phòng thủ, số người tham dự > 2, qua ải Phòng thủ
8 Điểm S trở lên Cành Tùng
9 Điểm A trở lên Đá Cường Hóa-Trắng
10 Điểm B trở lên Rương Báu tầng 11 - 20
11 Điểm C trở lên Chìa khóa tầng 21-30
12 Điểm D trở lên Kinh Nghiệm Hoàn-Trắng
13 Vượt ải trò chơi Bộ Môn Tướng
14 Vượt ải trò chơi Chữ "Độ"
15 Vượt ải trò chơi Túi Vải Nhỏ

Tầng 21 - 30

Các boss trấn giữ
TầngTướng trấn giữ
21 Quách Thắng
22 Tôn Chương
23 Tất Lam
24 Lật Tung
25 Triệu Trung
26 Kiển Thạc
27 Tống Điển
28 Trương Nhượng
29 Hà Tiến
30 Hán Hiến Đế
Phần thưởng
SttĐiều kiệnDanh hiệuPhần thưởng
1 Diệt Boss lớn Diệt thủ lĩnh BOSS

Trảm Tướng Kỳ Lv1

2 Vượt ải trong 7 phút Vượt ải nhanh Túi Sợi Đay
3 Vượt ải trong 10 phút Cành Tùng
4 Vượt ải trong 14 phút Tiểu Hoàng Đế! Thẻ Biến Thân
5 DPS tốt nhất, số người tham dự > 2, qua ải DPS tốt nhất
6 Trị liệu tốt nhất, số người tham dự > 2, qua ải Trị liệu tốt nhất
7 Phòng thủ, số người tham dự > 2, qua ải Phòng thủ
8 Điểm S trở lên Túi Sợi Đay
9 Điểm A trở lên Đá Cường Hóa-Lục
10 Điểm B trở lên Đại Bảo Rương-Tầng 21 - 30
11 Điểm C trở lên Chìa Tầng 31-40
12 Điểm D trở lên Kinh Nghiệm Hoàn-Trắng
13 Vượt ải Túi Gấm Phó Tướng
14 Vượt ải Chữ "Độ"
15 Vượt ải Ngân Khoáng Thạch

Tầng 31 - 40

Các boss trấn giữ
TầngTướng trấn giữ
31 Chu Trị
32 Hàn Đương
33 Tổ Mậu
34 Hoàng Cái
35 Tân Hiến Anh - Lăng Thống
36 Trình Phổ
37 Chu Thái
38 Lữ Mộng Như
39 Cam Ninh
40 Thái Sử Từ
Phần thưởng
SttĐiều kiệnDanh hiệuPhần thưởng
1 Diệt Boss lớn Diệt thủ lĩnh BOSS

Trảm Tướng Kỳ Lv1

2 Vượt ải trong 7 phút Vượt ải nhanh Túi Nhung
3 Vượt ải trong 10 phút Ngân Khoáng Thạch
4 Vượt ải trong 14 phút Nhân Tiểu Quỷ Đại! Thẻ Biến Thân
5 DPS tốt nhất, số người tham dự 》2, qua ải DPS tốt nhất
6 Trị liệu tốt nhất, số người tham dự 》2, qua ải Trị liệu tốt nhất
7 Phòng thủ, số người tham dự 》2, qua ải Phòng thủ
8 Điểm S trở lên Ngân Khoáng Thạch
9 Điểm A trở lên Đá Cường Hóa-Lục
10 Điểm B trở lên Bảo Rương-Tầng 31 - 40
11 Điểm C trở lên Chìa-Tầng 41-50
12 Điểm D trở lên Kinh Nghiệm Hoàn-Lục
13 Vượt ải trò chơi Túi Gấm Võ Tướng
14 Vượt ải trò chơi Chữ "Độ"
15 Vượt ải trò chơi Túi Sợi Đay

Tầng 41 - 50

Các boss trấn giữ
TầngTướng trấn giữ
41 Ngưu Phụ
42 Phàn Trù
43 Đổng Dục
44 Đổng Thừa
45 Từ Vinh hoặc Hoa Hùng
46 Lý Nho
47 Quách Tị
48 Lý Giác
49 Giả Hủ
50 Đổng Trác
Phần thưởng
SttĐiều kiệnDanh hiệuPhần thưởng
1 Diệt Boss lớn Diệt thủ lĩnh BOSS

Trảm Tướng Kỳ Lv1

2 Vượt ải trong 7 phút Vượt ải nhanh Túi Nhung
3 Vượt ải trong 10 phút Ngân Khoáng Thạch
4 Vượt ải trong 14 phút Thẻ biến hình Thùng To
5 DPS tốt nhất, số người tham dự >2, qua ải DPS tốt nhất
6 Trị liệu tốt nhất, số người tham dự >2, qua ải Trị liệu tốt nhất
7 Phòng thủ, số người tham dự >2, qua ải Phòng thủ
8 Điểm S trở lên Cành Tùng
9 Điểm A trở lên Đá cường hóa lam
10 Điểm B trở lên Bảo rương tầng 41 - 50
11 Điểm C trở lên Chìa Khóa tầng 51-60
12 Điểm D trở lên Kinh Nghiệm Hoàn-Lục
13 Vượt ải Túi Đô Úy
14 Vượt ải Chữ "Độ"
15 Vượt ải Túi Nhung

Tầng 51 - 60

Các boss trấn giữ
TầngTướng trấn giữHình ảnh tướng
51 Tôn Thượng Hương
52 Trương Chiêu
53 Trương Hoành
54 Lỗ Túc
55 Tôn Sách
56 Tiểu Kiều hoặc Đại Kiều
57 Chu Du
58 Lữ Mông
59 Lục Tốn
60 Tôn Kiên hoặc Tôn Quyền
Phần thưởng
SttĐiều kiệnDanh hiệuPhần thưởng
1 Diệt Boss lớn Kích sát Tôn Kiên ẩn nấp (Nhóm) Túi Nhung
2 Diệt Boss lớn Diệt thủ lĩnh BOSS

Trảm Tướng Kỳ Lv1

3 Vượt ải trong 7 phút Vượt ải nhanh Túi Nhung
4 Vượt ải trong 10 phút Túi Sợi Đay
5 Vượt ải trong 14 phút Thẻ Biến Thân-Tiểu Thiết Chùy Binh Đoàn
6 DPS tốt nhất, số người tham dự 》2, qua ải DPS tốt nhất
7 Trị liệu tốt nhất, số người tham dự 》2, qua ải Trị liệu tốt nhất
8 Phòng thủ, số người tham dự 》2, qua ải Phòng thủ
9 Điểm S trở lên Túi Sợi Đay
10 Điểm A trở lên Đá Cường Hóa-Lam
11 Điểm B trở lên Đại Bảo rương-Tầng 51 - 60
12 Điểm C trở lên Chìa khóa tầng 61-70
13 Điểm D trở lên Kinh Nghiêm Hoàn-Lục
14 Vượt ải Cành Ô
15 Vượt ải Túi Đô Úy

Tầng 61 - 70

Các boss trấn giữ
TầngTướng trấn giữHình ảnh tướng
61 Tào Thuần
62 Quách Gia
63 Lý Điển
64 Tào Thực
65 Hứa Chử - Trương Liêu
66 Tào Nhân
67 Tào Hồng
68 Hạ Hầu Uyên
69 Hạ Hầu Đôn
70 Tào Tháo
Phần thưởng
SttĐiều kiệnDanh hiệuPhần thưởng
1 Diệt Boss lớn Diệt thủ lĩnh BOSS

Trảm Tướng Kỳ Lv2

2 Vượt ải trong 7 phút Vượt ải nhanh Túi nhung
3 Vượt ải trong 10 phút Kim Khoáng Thạch
4 Vượt ải trong 14 phút Thẻ Biến Thân Lợn Con Mũm Mĩm
5 DPS tốt nhất, số người tham dự >2, qua ải DPS tốt nhất
6 Trị liệu tốt nhất, số người tham dự >2, qua ải Trị liệu tốt nhất
7 Phòng thủ, số người tham dự >2, qua ải Phòng thủ
8 Điểm S trở lên Túi nhung
9 Điểm A trở lên Đá cường hóa lam
10 Điểm B trở lên Báo rương tầng 61 - 70
11 Điểm C trở lên Chìa khóa tầng 71-80
12 Điểm D trở lên Kinh Nghiệm Hoàn-Lam
13 Vượt ải Lông hổ
14 Vượt ải Túi Phượng Hoàng Khấp Thế
15 Vượt ải Chữ "Nhạc

Tầng 71 - 80

Các boss trấn giữ
TầngTướng trấn giữHình ảnh tướng
1 Ngô Đôn
2 Hách Manh
3 Lý Phong
4 Hầu Thành
5 Tang Bá hoặc Ngụy Tục
6 Tào Tính
7 Tôn Quan
8 Lữ Linh Khởi
9 Cao Thuận
10 Lữ Bố
Phần thưởng
SttĐiều kiệnDanh hiệuPhần thưởngHình ảnh
1 Diệt Boss lớn Diệt thủ lĩnh BOSS

Trảm Tướng Kỳ Lv2

2 Vượt ải trong 7 phút Vượt ải nhanh Túi Nhung
3 Vượt ải trong 10 phút Nhánh Tử Đàn
4 Vượt ải trong 14 phút Tiểu Thiết Chùy Binh Đoàn! Thẻ Biến Thân
5 DPS tốt nhất, số người tham dự 》2, qua ải DPS tốt nhất
6 Trị liệu tốt nhất, số người tham dự 》2, qua ải Trị liệu tốt nhất
7 Phòng thủ, số người tham dự 》2, qua ải Phòng thủ
8 Điểm S trở lên Cành Ô
9 Điểm A trở lên Đá cường hóa lam
10 Điểm B trở lên Bảo rương tầng 71 - 80
11 Điểm C trở lên Chìa khóa tầng 81-90
12 Điểm D trở lên Kinh Nghiệm Hoàn-Lam
13 Vượt ải Túi Nhung
14 Vượt ải Túi Gấm Phượng Hoàng Khấp Thế
15 Vượt ải Ma Linh Tuyền Thạch
Hình ảnh tham gia vượt ải

Boss khủng Lữ Bố

Boss khủng Lữ Bố

Tầng 81 - 90

Các boss trấn giữ
TầngTướng trấn giữHình ảnh tướng
81 Ngụy Diên
82 Pháp Chính
83 Bàng Thống
84 Mã Siêu
85 Hoàng Trung
86 Triệu Vân
87 Trương Phi
88 Quan Vũ
89 Gia Cát Lượng
90 Lưu Bị
Phần thưởng
SttĐiều kiệnDanh hiệuPhần thưởngHình ảnh
1 Đánh bại Lưu Bị Đánh bại Lưu Bị

Da Thật

2 Vượt ải trong 4 phút Vượt ải nhanh trong 4 phút Nhánh Tử Đàn
3 Vượt ải trong 6 phút Vượt ải trong 6 phút Da Nặng
4 Vượt ải trong 8 phút Vượt ải trong 8 phút Bạch Kim Khoáng Thạch
5 Điểm S trở lên Da Thật
6 Điểm A trở lên Túi Tơ Lụa
7 Điểm B trở lên Bảo Rương Khiêu Chiến Tầng 81 – 90
8 Điểm C trở lên Chìa Khóa Khiêu Chiến Tầng 91 – 100 (7 ngày)
9 Điểm D trở lên Kinh Nghiệm Hoàn – Lục
10 Vượt ải thành công Cành Ô
11 Vượt ải thành công Da Cứng
12 Vượt ải thành công Kim Khoáng Thạch
13 Vượt ải thành công Đá Tinh Luyện - Tím
14 Vượt ải thành công Đá Tinh Luyện - Lam
Hình ảnh tham gia vượt ải

Tầng 91 - 100

Thông tin chi tiết sẽ cập nhật theo thời gian.

Top