Giới thiệu hiệu ứng

Hiệu ứng xuất hiện khi tướng thi triển kỹ năng khi tấn công thường. Ngoài ra, phụ trợ hiệu ứng có thể xuất hiện trong một số vật phẩm kỹ năng (đạo cụ).

Một số tướng có khả năng thi triển hiệu ứng như: Triệu Thống-[Triệu Gia Thương Pháp], Cực Đống*Hào Long Thương-[Sương Đông]...

Hiệu ứng bị động: Hiệu quả hiệu ứng thường, có thể xuất hiện trong vật phẩm kỹ năng, như Đặng Ngải-[Thương Mệnh Tiêu Hồn], Điện Kích*Lôi Công Chùy-[Thiểm Điện Liệm]...

Hiệu ứng đặc biệt: Khi sử dụng sẽ che hiệu quả hiệu ứng khác, không xuất hiện trong vật phẩm kỹ năng, như Tào Hồng-[Khấp Huyết Đao]...

Quy tắc hiệu ứng:

  • Cùng loại hiệu ứng cùng lúc chỉ có thể tồn tại 1 loại.

  • Hiệu ứng phụ trợ và hiệu ứng bị động cộng dồn.

  • Hiệu ứng đặc biệt và hiệu ứng bất kỳ nào cộng dồn, nếu hơn 1 hiệu ứng tồn tại, thì ưu tiên hiệu quả hiệu ứng đặc biệt.

  • Khi cùng lúc gặp nhiều hiệu ứng, cấp ưu tiên theo: Cột vật phẩm thiết lập 3 ô đầu, kỹ năng tướng, cột vật phẩm 3 ô sau, cột vật phẩm ô đầu đến ô 6 ưu tiên cấp giảm dần.

Top